Algemene Voorwaarden


VEILIGHEIDSCENTRUM ZEELAND B.V. Statutair gevestigd te Vlissingen en kantoorhoudende te (4382NL) Vlissingen aan de Oosterhavenweg 22-24, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuid West Nederland, te Middelburg onder dossiernummer 50226606 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Veiligheidscentrum Zeeland B.V. Opdrachtgever: De wederpartij c.q. opdrachtgever van Veiligheidscentrum Zeeland B.V. die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding en werking van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Opdrachtnemer: Veiligheidscentrum Zeeland B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen die aan Opdrachtgever diensten verstrekken. Overeenkomst(en): De overeenkomst(en) (van opdracht) tot dienstverlening tussen een Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST(EN) 

3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders overeengekomen. Een Overeenkomst komt pas tot stand zodra (i) de offerte getekend is door Opdrachtgever, en (ii) de getekende offerte is ontvangen door Opdrachtnemer, en (iii) Opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte deze alsnog herroept, dan wel zodra Opdrachtnemer met de uitvoering van de offerte is begonnen.
3.2 De in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW of soortgelijke belastingen en heffingen, alsmede in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te maken kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot verzend- en administratiekosten) voor zover uit de offerte niets anders blijkt.
3.3 Opdrachten van Opdrachtgever en acceptaties van offertes door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien zij dit noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van een bepaalde Overeenkomst, voorbereidingstijd in rekening te brengen.
3.5 De Opdrachtgever wordt vooraf op de hoogte gesteld van de noodzakelijk geachte voorbereidingstijd en de daarmee samenhangende kosten.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST(EN)


4.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
4.2 De Opdrachtgever dient te zorgen dat alle gegevens, (i) waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of (ii) waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die daaruit volgen volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. In geval van gebleken onjuistheid en/of onvolledigheid van de hiervoor bedoelde gegevens, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was.
4.4 Indien is overeengekomen dat een Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Een opschorting door Opdrachtnemer wegens het ontbreken van de hiervoor bedoelde goedkeuring zal nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
4.5 Indien door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6 Opdrachtgever draagt zorg voor en staat er voor in dat degene(n) die gebruik maken van de diensten van Opdrachtnemer beschikken over de vereiste medische verklaringen en/of keuringsbewijzen welke betrekking hebben op de te verrichten diensten onder de Overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden deze verklaringen en/of bewijzen op eerste verzoek van Opdrachtnemer ter inzage te overhandigen. Indien dergelijke verklaringen of keuringsbewijzen ontbreken heeft Opdrachtnemer het recht betrokkenen de diensten te onthouden. Het afnemen van diensten van Opdrachtnemer zonder de noodzakelijke medische verklaringen of keuringsbewijzen is te allen tijde voor risico van de Opdrachtgever.
4.7 Met de ondertekening van het onderhoudscontract geeft de opdrachtgever toestemming aan de certificerende instelling tot het controleren van de door de gebruiker uitgevoerde werkzaamheden op de onderhoudslocatie

ARTIKEL 5. DUUR OVEREENKOMST EN UITVOERINGSTERMIJN

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Partijen.
5.2 Eventuele in de Overeenkomst opgenomen termijnen ter zake de uitvoering van diensten door Opdrachtnemer, zijn nimmer fataal. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een bepaalde einddatum of duur voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, is Opdrachtgever, in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, gerechtigd Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen van niet minder dan 20 werkdagen waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn. Bij gebreke van die uitvoering binnen de gestelde redelijke termijn is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen. Overschrijding van de overeengekomen of door de Opdrachtgever gestelde duur van de uitvoering van de werkzaamheden geeft de Opdrachtgever geen recht op niet-nakoming door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting noch op enige aanvullende of vervangende schadevergoeding. In geval van beëindiging, zoals hiervoor bedoeld, is Opdrachtgever gehouden tot nakoming van de verplichtingen ten aanzien van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. PRIJZEN

6.1 Het honorarium van Opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van de geldende prijslijst, een dagdeel-tarief of in de vorm van een vast tarief, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar. In geval geen vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van een dagdeeltarief of (indien van toepassing) de prijslijst.
6.2 Op verzoek van Opdrachtnemer kan vóór de aanvang van, alsmede tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, betaling van een voorschot worden verlangd. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd haar prijzen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst te verhogen als gevolg van wijzigingen in (overheids)maatregelen, sociale premies en/of wettelijke regels die van toepassing zijn op Opdrachtnemer.
6.4 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven een geldigheidsduur tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Hierna heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven te herzien.

ARTIKEL 7. BETALING

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan daarop geen beroep meer kan worden gedaan. Een bezwaar zoals hiervoor bedoeld, schort de betalingsverplichting niet op.
7.2 Bij overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die overige vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd, één en ander onverminderd alle verdere aan Opdrachtnemer toekomende rechten.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 8. ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OVEREENKOMST
Voor Overeenkomsten die (gedeeltelijk) betrekking hebben op mondelinge en/of schriftelijk bevestigde cursussen, opleiding en/of trainingen door Opdrachtnemer gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

8.1 Annulering van de bevestigde boeking of deelname aan een cursus, opleiding en/of cursus kan alleen schriftelijk (per brief, e-mail of fax) worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Indien een cursus, opleiding en/of training zonder schriftelijke afmelding onbezet blijft, geldt dit eveneens als een annulering en wordt daarvoor 100% van de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen tarief in rekening gebracht. De reden van annulering is niet van invloed op de regeling als genoemd in dit artikel.
8.2 Bij annulering of verplaatsing van een bevestigde cursus, opleiding en/of training zal de voor de cursus, opleiding en/of training geldende prijs (hierna “Prijs”) als volgt in rekening worden gebracht: – bij annulering meer dan 90 kalenderdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, opleiding en/of training: geen Prijs; – bij annulering meer dan 60 kalenderdagen, maar 90 kalenderdagen of minder voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, opleiding en/of training: 25% van de totale Prijs; – bij annulering meer dan 30 kalenderdagen, maar 60 kalenderdagen of minder voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, opleiding en/of training: 50% van de totale Prijs; – bij annulering meer dan 10 werkdagen, maar minder dan 30 kalenderdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, opleiding en/of training: 75% van de totale Prijs; – bij annulering minder dan of 10 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, opleiding en/of training: 100% van de totale Prijs.
8.3 Indien (één der) Partijen een (deel van) de Overeenkomst tussentijds wensen (wenst) te beëindigen, wordt in onderling overleg een situatie gerealiseerd die recht doet aan de belangen van beide Partijen. Indien de Opdrachtgever (een deel van) de Overeenkomst wenst te beëindigen, anders dan op grond van artikel 8.4, en hierover geen overeenstemming tussen Partijen wordt bereikt, zal de Opdrachtgever de totale offertekosten en de kosten van reeds verrichte diensten voldoen.
8.4 Een Overeenkomst betreffende dienstverlening anders dan het aanbieden van een cursus, opleiding en/of training (op basis van open inschrijving) kan door Partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij anders overeengekomen bijvoorbeeld wanneer een bepaalde duur is overeengekomen.
8.5 Bij opzegging van een Overeenkomst komen reeds gemaakte kosten en/of investeringen, die naar inzicht van Opdrachtnemer voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, voor rekening van de Opdrachtgever.
8.6 Eventuele examenkosten die verband houden met de cursus, opleiding en/of training zullen volledig worden doorbelast aan de Opdrachtgever. De examenkosten zijn ook verschuldigd indien de cursus, opleiding en/of training minder dan 10 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt geannuleerd.
8.7 Eventueel door de Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op de geannuleerde cursus zullen, onder aftrek van de kosten voor annulering en voor zover nog van toepassing, worden gerestitueerd door Opdrachtnemer.
8.8 Opdrachtnemer heeft het recht om standaard cursussen, opleidingen en/of trainingen met open inschrijving uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te annuleren indien minder dan het vastgestelde minimum aantal aanmeldingen zijn ontvangen voor de betreffende cursus, opleiding en/of training. Indien een standaardcursus waarvoor Opdrachtgever zich heeft ingeschreven wordt geannuleerd zal Opdrachtnemer Opdrachtgever alternatieve data waarop de betreffende cursus, opleiding en/of training wordt gegeven aanbieden.
8.9 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige op haar rustende verplichting, is zij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in gebreke. In dat geval alsmede in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging van de Overeenkomst geleden en nog te lijden schade.
8.10 Indien een Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verlenen dienstverlening aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. In het laatste geval is Opdrachtnemer niet gehouden een overdracht van de dienstverlening te verlenen.

ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
 
9.1 Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomsten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen dienstverlening te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
9.4 Indien een vast tarief is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij tevens aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft. Opdrachtgever is dit nieuwe vaste tarief verschuldigd na acceptatie van de wijziging.

ARTIKEL 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1 Opdrachtnemer is, onverminderd de bevoegdheid (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en onverminderd haar overige rechten op grond van de wet en/of Overeenkomst, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten of Overeenkomsten te beëindigen, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomsten niet of niet volledig nakomt; – aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet (deugdelijk) zal nakomen. – Opdrachtgever bij of na het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid binnen de verzochte termijn uitblijft of onvoldoende is.
10.2 Voorts is Opdrachtnemer, onverminderd de bevoegdheid (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en onverminderd haar overige rechten op grond van de wet en/of de Overeenkomst, bevoegd Overeenkomsten te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus, opleiding en/of training te weigeren of uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever indien: – Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet; – Een deelnemer van Opdrachtgever niet de benodigde vooropleidingen/ diploma’s en/of medische keuringen kan (aan)tonen; – Deelnemer fysiek of medisch niet in staat is de cursus, opleiding en/of training onder (verzwaarde) fysieke omstandigheden uit te voeren.
10.4 Indien Overeenkomsten worden ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst, alsmede het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (waaronder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een onrechtmatige daad) is beperkt tot de door Opdrachtgever geleden directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
11.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie bij de Opdrachtgever.
11.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en in welke hoedanigheid dan ook, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals verder in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden is omschreven; b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld; c. onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door Opdrachtnemer opgeleverde werk c.q. de door hem geleverde of ter beschikking gestelde materialen; d. het verstrekken van onjuiste gegevens; e. het niet voldoen door de deelnemers aan de voor de betreffende cursus noodzakelijke gezondheidseisen en vooropleidingseisen;
11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij of aan de aanmelder en/of deelnemer op grond van de inhoud van het door Opdrachtnemer verstrekte lesmateriaal c.q. de door Opdrachtnemer gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door de aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de Opdrachtgever en haar deelnemers geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
11.6 Deelnemers van cursussen, trainingen en opleidingen verklaren zich ermee bekend dat zij activiteiten zullen ondernemen welke niet van gevaar ontbloot zijn en dat zij zich daarvan ten volle bewust zijn. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke gevaar opleverende activiteiten in het kader van door Opdrachtnemer gegeven cursussen, opleidingen en trainingen.
11.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke hoedanigheid dan ook, die het gevolg is diefstal, verlies of beschadiging van goederen van aan cursussen, trainingen of opleidingen deelnemende of bezoekende personen.
11.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.
11.9 Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer gehouden de in dit artikel 11 leden 5 t/m 7 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen overeen te komen met de betrokken deelnemers.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 Onvoorziene omstandigheden, waardoor Opdrachtnemer onderdelen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten, waaronder in ieder geval begrepen doch niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, epidemieën of onvoorziene technische defecten aan installaties, zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden.

ARTIKEL 13. ONDERZOEK, RECLAMES

13.1 Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
13.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden (Aansprakelijkheid) en voor zover aan Opdrachtnemer, voor zover van toepassing, de mogelijkheid is geboden om de tekortkoming te herstellen.

ARTIKEL 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden et cetera, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten is nagekomen, althans is Opdrachtnemer gerechtigd om afgifte c.q. ter beschikking stelling hiervan te weigeren.
14.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.4 De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Opdrachtnemer ter inzage te geven.
14.5 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst(en) van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal informatie als vertrouwelijk worden aangemerkt.
15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd tot alle relevante intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de Opdracht worden gebruikt en/of ontstaan. Indien nodig, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle medewerking verlenen om de betreffende intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtnemer over te dragen.
16.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, werken en documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Ten aanzien van al deze zaken is en blijft Opdrachtnemer te allen tijde rechthebbende.
16.3 Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan foto’s, film en/of video-opnamen te maken van de trainingen of trainingsfaciliteiten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 17. VRIJWARINGEN
 
17.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van Overeenkomsten schade lijden en welke aan Opdrachtgever toegerekend kunnen worden dan wel naar verkeersopvattingen voor haar risico dienen te komen.
17.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen die deelnemen aan de cursussen, trainingen of opleidingen. Deze oefenen op eigen risico en vrijwaren hiermee Opdrachtnemer en zijn partners en zijn instructeurs, tegen elke vorm van aansprakelijkheid in zowel in personele als materiële zin.
17.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
17.4 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 18. INCASSOKOSTEN

 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in geval van een geldvordering vanaf het intreden van het verzuim buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,-.

ARTIKEL 19. NIET –OVERNAME PERSONEEL

 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van Overeenkomsten alsmede één jaar na beëindiging daarvan (ongeacht de wijze waarop dit geschiedt), op generlei wijze, behoudens nadat met Opdrachtnemer ter zake tot overeenstemming is gekomen, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen c.q. instellingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van Overeenkomsten een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van Overeenkomsten, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. ARTIKEL 20. GESCHILLEN Alle geschillen welke verband houden met offertes, en (de totstandkoming van) Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. © 2020 Veiligheidscentrum Zeeland - All Rights Reserved